. 1620 E 46th Street . Minneapolis, MN . 55108 . 612-721-4463 . Lake Nokomis Presbyterian Church - FaithStreet